Unesite osvježenje u Vaše financije i marketing

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Unesite osvježenje u Vaše financije i marketing

Poslovni plan

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Poslovni plan

Investicijski projekt

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Investicijski projekt

Izrada poslovnog plana

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Izrada poslovnog plana

Poslovno savjetovanje

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Poslovno savjetovanje

Izrada investicijskih projekata

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Izrada investicijskih projekata

Zakoni i propisi

Zakon o kamatama

NN 94/04   12.7.2004 Zakon o kamatama


Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje obračunavanje i plaćanje zateznih kamata kada dužnik kasni s ispunjenjem novčanih obveza.

(2) Novčanim obvezama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i porezi, prirezi, carine, pristojbe, doprinosi i drugi javni prihodi (u daljnjem tekstu: javni prihodi).

(3) Ovim se Zakonom određuju najviše dopuštene stope ugovorne kamate u novčanim obvezama između pravnih, te pravnih i fizičkih osoba koje stupaju u vjerovničko-dužničke odnose kao i obračunavanje i plaćanje kamata na više plaćene javne prihode.

Obračunavanje zatezne kamate

Članak 2.

Stopa zatezne kamate kada dužnik kasni sa ispunjenjem novčane obveze ne može biti viša od stope zatezne kamate koje na preporuku Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa uredbom propiše Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Zatezna kamata obračunava se primjenom dekurzivnoga jednostavnoga kamatnog računa na dospjelu glavnicu bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog razdoblja.

(2) Pri obračunu zatezne kamate primjenjuje se ovaj matematički izraz:

       C x p x n
K= ——————
         100

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

n = broj godina

(3) Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se ovaj matematički izraz:

      C x p x d
K= ——————
       36.500

odnosno za prijestupnu godinu:

      C x p x d
K= ——————
       36.600

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

d = broj dana.

Članak 4.

Ne može se ugovarati kamata po dospijeću po stopi višoj od stope zatezne kamate propisane uredbom iz članka 2. ovoga Zakona.

Najviša dopuštena ugovorna kamatna stopa

Članak 5.

Stopa ugovorne kamate u novčanim obvezama između pravnih, te pravnih i fizičkih osoba koji stupaju u vjerovničko - dužničke odnose ne može biti viša od najviše dopuštene ugovorne kamatne stope koju na preporuku Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa uredbom propiše Vlada Republike Hrvatske.

Odbor za utvrđivanje kamatnih stopa

Članak 6.

(1) Odbor za utvrđivanje kamatnih stopa stručno je tijelo čije članove čine predstavnici Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca te udruženja financijskih institucija i potrošača.

(2) Članove Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa imenuje ministar financija na vremenski period od četiri godine na prijedlog Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i udruženja financijskih institucija i potrošača.

(3) Način rada Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa utvrdit će se poslovnikom.

(4) Odbor za utvrđivanje kamatnih stopa sastaje se dva puta godišnje, a po potrebi i češće, te na temelju statističkih podataka dobivenih od Hrvatske narodne banke daje preporuke za donošenje uredbe o visini zateznih kamatnih stopa te uredbe o visini najviših stopa ugovornih kamata na novčane obveze.

Kamate na više plaćene javne prihode

Članak 7.

Na iznose više plaćenih javnih prihoda obračunavaju se kamate po kamatnoj stopi koju uredbom propiše Vlada Republike Hrvatske.

Nadzor nad provedbom Zakona

Članak 8.

Nadzor provedbe ovoga Zakona kod vjerovnika pravnih ili fizičkih osoba provode nadzorna tijela koja su, sukladno posebnim propisima, nadležna za nadzor njihova poslovanja.

Kaznene odredbe

Članak 9.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vjerovnik pravna ili fizička osoba:

1. ako ugovori ili obračuna ili naplati zateznu kamatu protivno odredbama članka 2. ovoga Zakona,

2. ako obračuna zateznu kamatu na način suprotan članku 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vjerovnik pravna ili fizička osoba:

1. ako ugovori ili obračuna ili naplati kamatu protivno odredbama iz članka 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 11.

(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe propisane ovim Zakonom.

(2) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar financija imenovat će članove Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa.

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zateznim kamatama ("Narodne novine", br. 28/96.).

(2) Uredba o visini stope zatezne kamate ("Narodne novine", br. 72/02.), koja je donijeta na temelju Zakona o zateznim kamatama, ostaje na snazi do donošenja uredbe iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Klasa: 450-14/04-01/01
Zagreb, 2. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

 
Vrh stranice