Unesite osvježenje u Vaše financije i marketing

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Unesite osvježenje u Vaše financije i marketing

Poslovni plan

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Poslovni plan

Investicijski projekt

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Investicijski projekt

Izrada poslovnog plana

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Izrada poslovnog plana

Poslovno savjetovanje

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Poslovno savjetovanje

Izrada investicijskih projekata

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Izrada investicijskih projekata

Zakoni i propisi

Zakon o medijima

ZAKON O MEDIJIMA NN 59/04 I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju pretpostavke za ostvarivanje načela slobode medija, prava novinara i drugih sudionika u javnom informiranju na slobodu izvješćivanja i dostupnost javnim informacijama, prava i obveze nakladnika, javnost vlasništva, ostvarivanje prava na ispravak

Zakon o tržištu kapitala

Skinite PDF.   DIO PRVI Opće odredbe Članak 1. Ovaj Zakon uređuje: 1. uvjete za osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak postojanja investicijskog društva, tržišnog operatera i operatera sustava prijeboja i namire u Republici Hrvatskoj, 2. uvjete za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Zakon o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR 3066 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POREZU NA DOHODAK Proglašavam Zakon o porezu na dohodak, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine. Broj: 01-081-04-3740/2 Zagreb, 10. prosinca 2004. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan

Zakon o trgovačkim društvima

DIO PRVI ZAJEDNIČKE ODREDBE GLAVA I. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. TRGOVAC, TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAC POJEDINAC Pojam trgovca Članak 1. (1) Trgovac je, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom,

Zakon o registru godišnjih financijskih izvještaja

I. OPĆA ODREDBA Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuju osnove za ustrojavanje Registra godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Registar), njegov sadržaj i način vođenja. II. REGISTAR Članak 2. Registar je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i o financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba

Zakon o reviziji

HRVATSKI SABOR 2737 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O REVIZIJI Proglašavam Zakon o reviziji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2005. godine. Broj: 01-081-05-3528/2 Zagreb, 2. prosinca 2005. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r.

Zakon o kamatama

NN 94/04   12.7.2004 Zakon o kamatama Opće odredbe Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje obračunavanje i plaćanje zateznih kamata kada dužnik kasni s ispunjenjem novčanih obveza. (2) Novčanim obvezama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i porezi, prirezi, carine, pristojbe, doprinosi i drugi javni prihodi (u
 
Vrh stranice