Unesite osvježenje u Vaše financije i marketing

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Unesite osvježenje u Vaše financije i marketing

Poslovni plan

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Poslovni plan

Investicijski projekt

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Investicijski projekt

Izrada poslovnog plana

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Izrada poslovnog plana

Poslovno savjetovanje

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Poslovno savjetovanje

Izrada investicijskih projekata

Naša je osnovna djelatnost poslovno i poduzetničko savjetovanje malih i srednjih poslovnih subjekata u svim fazama njihovog poslovnog ciklusa.
Izrada investicijskih projekata

Zakoni i propisi

Zakon o registru godišnjih financijskih izvještaja

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju osnove za ustrojavanje Registra godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Registar), njegov sadržaj i način vođenja.

II. REGISTAR

Članak 2.

Registar je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i o financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dobit.

Registar ustrojava i vodi Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija).

Registar djeluje pod nazivom Registar godišnjih financijskih izvještaja.

Sredstva za ustroj i vođenje Registra Agencija ostvaruje iz naknada utvrđenih ovim Zakonom.

Razlika između potrebnih sredstava za ustroj i vođenje Registra i prihoda od naknada, osigurava se u državnom proračunu.

Članak 3.

Registar obveznika predaje financijskih izvještaja se ustrojava preuzimanjem podataka upisanih u Glavnoj knjizi sudskog registra i podataka iz Registra obveznika poreza na dobit Porezne uprave s upisima do 31. prosinca 2002.

Registar obveznika predaje financijskih izvještaja se ažurira upisima i promjenama podataka upisa provedenima tijekom tekuće godine u registrima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Za svakog obveznika u Registar se upisuju podaci o stanju imovine, obveza, kapitala, o ostvarenim prihodima i rashodima iskazani u financijskim izvještajima i drugi podaci.

Financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka trebaju sadržavati konačno utvrđene podatke o stanju imovine, obveza i kapitala, o ostvarenim prihodima i rashodima na kojima se temeljilo utvrđivanje obveze poreza na dobit u prijavi poreza na dobit koja je predana Poreznoj upravi.

Ministar financija Pravilnikom o Registru godišnjih financijskih izvještaja propisat će podatke koje moraju sadržavati financijski izvještaji i druge podatke koji se predaju u Registar.

Obveznici nad kojima je tijekom godine otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije predaju financijske izvještaje za razdoblje do dana otvaranja stečajnog postupka i likvidacije i početnu bilancu na dan otvaranja stečaja, a obveznici u likvidaciji i početni likvidacijski izvještaj.

Članak 5.

Registar prikuplja, obrađuje i evidentira izvještaje, pohranju­je podatke, upravlja bazom podataka te osigurava zaštitu baze podataka i dokumenata koji su pohranjeni u arhivu.

Registar odgovara za vjerodostojnost računalnog unosa podataka.

Članak 6.

Registar je javan. Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa dobiti podatke iz Registra.

Javnost Registra ne odnosi se na one podatke za koje je posebnim zakonom propisana njihova tajnost.

Ministar financija Pravilnikom o registru godišnjih financijskih izvještaja propisat će način davanja podataka iz Registra.

Pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka ministar financija propisat će podatke iz Registra koji se ne mogu davati bez pisane suglasnosti obveznika.

Članak 7.

Financijski izvještaji čuvat će se i u Registru će biti dostupni deset (10) godina od dana predaje.

Registar je dužan osigurati zaštitu podataka.

Članak 8.

Ministar financija, uz suglasnost ministra gospodarstva, Pravilnikom o vrstama i visini naknade utvrđuje vrste i visinu naknade za korištenje usluga Registra.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Uslugom Registra smatra se izvadak, preslik ili ispis javnih podataka.

Naknada je prihod Agencije.

III. PREDAJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 9.

Obveznici predaje financijskih izvještaja pravne su i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit (u nastavku teksta: obveznici).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obveznici predaje financijskih izvještaja jesu pravne i fizičke osobe u stečaju do zaključenja stečajnog postupka.

Članak 10.

Financijske izvještaje predaju Registru svi obveznici najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznici iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona predaju financijske izvještaje za razdoblje do otvaranja stečajnog postupka, odnosno likvidacije u roku od 90 dana od dana otvaranja stečajnog postupka, odnosno likvidacije.

Obveznici čiji se financijski izvještaji revidiraju, ako imaju promjene, predaju i revidirani financijski izvještaj nakon što ga je usvojila skupština na godišnjoj sjednici, odnosno drugo nadležno tijelo obveznika, u roku od 30 dana, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Članak 11.

Registar registrira točan i potpun financijski izvještaj.

Financijski izvještaji i dokumenti vezani uz financijski izvještaj evidentiraju se u Registru na dan predaje.

Dokumenti vezani uz financijski izvještaj predaju se Registru najkasnije u roku od 30 dana od dana njihova nastanka.

Dokumenti vezani uz financijski izvještaj jesu:

1. odluka, odnosno isprava nadležnog tijela o usvajanju izvještaja kako je propisana ili određena društvenim ugovorom prema Zakonu o trgovačkim društvima ili druga odluka ako je propisana tim Zakonom ili drugim zakonom koji uređuje poslovanje obveznika,

2. mišljenje revizora, kad je propisano, te drugi dokumenti propisani ovim Zakonom i Pravilnikom.

Financijski izvještaj potpun je ako sadrži podatke iz članka 4. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

Financijski izvještaj potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje obveznika.

Financijski izvještaj točan je ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi njegova ispravnost.

Financijski izvještaj koji nije potpun i točan te koji nije potpisala osoba ovlaštena za zastupanje obveznika, obveznik je dužan dopuniti u rokovima iz članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, odnosno najkasnije u produljenom roku od 8 dana po isteku ovih rokova.

Dopunjeni financijski izvještaj smatra se podnesenim u roku.

Financijski izvještaj obveznika koji nije postupio sukladno stavku 8. ovoga članka smatra se da nije niti podnesen.

Članak 12.

Obveznici koji nisu poslovno aktivni, umjesto financijskog izvještaja dostavljaju preslik pisane izjave podnesene Poreznoj upravi, i to najduže dvije godine uzastopno.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na obveznike koji imaju imovinu ili obveze.

Članak 13.

Financijski izvještaji predaju se u papirnatom ili elektronič­kom obliku.

Ministar financija propisat će Pravilnikom o registru godiš­njih financijskih izvještaja način primanja, postupak provjere potpunosti dokumentacije te ispravnost usvajanja i potpisa financijskog izvještaja.

Članak 14.

Registar je radi primjene članka 70. stavka 3. Zakona o sud­skom registru (»Narodne novine«, br.1/95.) dužan obavijestiti sudski registar nadležnoga trgovačkog suda o obveznicima koji nisu predali financijski izvještaj u roku od šest mjeseci po isteku roka iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 15.

Ako izvještaji iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona nisu predani u roku utvrđenom člankom 10. stavkom 1. i člankom 11. stavkom 8. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj:

– obveznik pravna osoba novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna,

– odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna,

– obveznik fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Ako financijski izvještaji obveznika u stečaju ili likvidaciji iz članka 4. stavka 4. i iz članka 10. stavka 2. i 3. ovoga Zakona i dokumenti iz članka 11. stavka 4. ovoga Zakona nisu predani u rokovima propisanim tim člancima, kaznit će se za prekršaj:

– obveznik pravna osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna,

– odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna,

– obveznik fizička osoba novčanom kaznom od 4.000,00 do 10.000,00 kuna.

Protiv počinitelja prekršaja iz stavka 1. i 2. ovoga članka Agencija podnosi prijavu za prekršaj Ministarstvu financija.

Članak 16.

Provedbu ovoga Zakona nadzire Ministarstvo financija.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ministar financija donijet će Pravilnik u skladu s odredbama članka 4. stavka 3., članka 6. stavka 3. i članka 13. stavka 2. ovoga Zakona i Pravilnik o vrstama i visini naknade iz članka 8. ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

S danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje se primjenjivati:

– članak 30. stavci 2. i 3. Zakona o računovodstvu (»Narod­ne novine«, br. 90/92.).

Članak 19.

Iznimno od članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, financijski izvještaji za poslovnu 2002. godinu predaju se Registru do 30. travnja 2003.

Odredbe članka 4. stavka 4. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona primjenjuju se od 1. siječnja 2003.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 954-01/03-01/01

Zagreb, 14. ožujka 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
Vrh stranice